top of page

Algemene voorwaarden Mygolfhandicap (onderdeel van Mygolfstat B.V.)

 

De besloten vennootschap Mygolfstat B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 74568426 en is gevestigd aan de Admiraal de Ruijterweg 455-2 (1055 MG) te Amsterdam.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en Mygolfstat B.V. hierna te noemen: “Mygolfhandicap” strekkende tot het lid worden van Mygolfhandicap voor NGF-handicapregistratie.

 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 3. Indien Mygolfhandicap niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mygolfhandicap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 4. Mygolfhandicap behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen.
   

Artikel 2 Totstandkoming lidmaatschap

 1. Contribuanten van Mygolfhandicap (verder te noemen: leden) kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van het consumentenbasispakket aangaan met Mygolfhandicap. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “lidmaatschap” wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.

 2. De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.Mygolfhandicap.nl heeft ingeschreven en betaald. Mygolfhandicap bevestigd uw inschrijving middels een e-mail. 

 3. U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 4. Mygolfhandicap
  Onderdeel van Mygolfstat B.V.
  Admiraal de Ruijterweg 455-2
  1055 MG, Amsterdam

   

Artikel 3 Duur en beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap Het lidmaatschap betreft een kalenderjaar. Verlening van het lidmaatschap vindt automatisch plaats op de eerste dag van het nieuwe jaar (1 januari).

 2. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van registratie en loopt tot het einde van het kalenderjaar, 31 december.

 3. Het lidmaatschap wordt geactiveerd op het moment van ontvangst van betaling door Mygolfhandicap.

 4. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het door het Lid of door
  Mygolfhandicap beëindigd wordt.

 5. Het lidmaatschap kan tussen 1 januari en 30 november van het lopende jaar beëindigd worden. Bij een tussentijdse beëindiging vindt er geen restitutie plaats.

 6. Het lidmaatschap is uitsluitend persoonlijk opzegbaar.

 7. U kunt het lidmaatschap beëindigen door een email te sturen aan info@mygolfstat.com.

 8. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging per mail. Als u deze bevestiging niet hebt ontvangen dan is er iets misgegaan en betekent dit dus dat de opzegging niet bij ons is binnengekomen.

 9. Leden dienen ervoor zorg te dragen dat Mygolfhandicap te allen tijde over een geldig email adres van hen beschikt, waarmee Leden door Mygolfhandicap bereikt kunnen worden.

 

Artikel 4 Contributie en betaling

 1. Uw betalingsverplichting gaat in op de dag dat u zich heeft geregistreerd bij Mygolfhandicap. Een betaling heeft betrekking op het lidmaatschap.

 2. U kunt de betalingsverplichting voldoen middels een online betaling. Nadat door Mygolfhandicap de contributie is ontvangen, ontvangt u een e-mail met daarin uw NGF-pas gegevens.

 3. U bent verantwoordelijk voor de juiste registratie van uw IBAN-nummer bij Mygolfhandicap.

 4. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de contributie of andere verschuldigde bedragen, dan zal Mygolfhandicap u daarvan op de hoogte stellen door herinneringen, aanmaningen of ingebrekestellingen te sturen via de mail.

 5. Mocht u alsnog in gebreke blijven dan bent u van rechtswege in verzuim en zal uw openstaande post uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie plaats.

 7. De hoogte van de contributie is als volgt (tenzij een tijdelijk actietarief van toepassing is)
  € 74,50, - per jaar (EGA lidmaatschap - NGF-pas met EGA-handicapregistratie + Mygolfstat app).

 8. Mygolfhandicap is bevoegd om de contributies te wijzigen. Zij zal u daarvan, 2 weken voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging, schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u de wijziging van de contributie niet wenst te accepteren heeft u tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

 9. Daarnaast is het bestuur achter Mygolfhandicap gerechtigd u bij te late betaling uit te sluiten van het gebruikmaken van het lidmaatschap. 

 

Artikel 5 Privacy

 1. Mygolfhandicap is een product van Mygolfstat B.V. en daarom valt Mygolfhandicap
  onder het Mygolfstat B.V. Privacy Statement.

 2. Mygolfhandicap legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een Mygolfhandicap Golf-lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van Mygolfhandicap afneemt of anderszins contact heeft met Mygolfhandicap. Mygolfhandicap gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het Mygolfhandicap lidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

 3. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@mygolfstat.com.

 

Artikel 6 Speelrecht

 1. U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.

 2. Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldige "Handicapkaart" of een door de golfbaan afgegeven "Baanpermissie" kunt overleggen. 

 3. Deelnemende golfbanen bepalen op welke dagen welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.

 4. De deelnemende golfbaan is bevoegd u het speelrecht en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien er met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden, de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de golfbaan is ontzegd of u verschuldigde betalingen ten aanzien van het lidmaatschap niet (tijdig) aan Mygolfhandicap niet (tijdig) heeft voldaan.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Indien Mygolfhandicap aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Mygolfhandicap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 2. De aansprakelijkheid van Mygolfhandicap is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 3. Mygolfhandicap is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mygolfhandicap.
   

Artikel 8 Adreswijziging (E-mail)

 1. Zodra u van adres of van e-mailadres verandert, deelt hij/zij dit direct schriftelijk mee aan Mygolfhandicap. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft Mygolfhandicap aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen. 

 2. Betaalde diensten en incasso’s worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen automatisch worden verlengd totdat Gebruiker zijnde een Golfer deze zelf stopzet door zijn account te verwijderen. Een betaald abonnement kan op ieder gewenst moment worden stopgezet door middel van het verwijderen van diens Account op de middels de in de Applicatie aangegeven wijze.

 3. Middels het Betaald Account kan de Golfer gebruik maken van de alternatieve versie teneinde het onbeperkt invoeren van golfronden evenals onbeperkt aantal ‘instructie’ video’s en/of oefeningen bekijken.

 4. Bij het aanmaken van een Betaald Account is Gebruiker verplicht alle door Mygolfstat gevraagde informatie te verschaffen voor zover een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst dit vereist. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige aanlevering van betreffende informatie, alsmede voor het tijdig bijwerken hiervan. 

 5. Opzegging van een Betaald Account kan te allen tijde en zonder opgave van reden. Doch heeft Gebruiker bij opzegging of annulering van een Betaald Account nimmer recht restitutie van reeds betaalde gelden. Gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijk voor een tijdige opzegging. 

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mygolfhandicap partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Amsterdam dan wel, ter keuze van Mygolfhandicap, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

 3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;

  Mygolfhandicap - Onderdeel van Mygolfstat B.V.

  Admiraal de Ruijterweg 455-2 (bezoekadres)
  1055 MG, Amsterdam
  E-mail: info@mygolfstat.com
  KVK-nr: 74568426


  De Algemene Voorwaarden van Mygolfstat B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

bottom of page